Regulamin sklepu diframe.pl

Sklep Internetowy diframe.pl jest prowadzony przez firmę Marcin Mazur Diframe . z siedzibą pod adresem ul. Skoroszewska 9/1, 02-495 Warszawa,  NIP:  6631594845, REGON: 380810233. Sklep jest prowadzony pod adresem http://diframe.pl/sklep/. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@diframe.pl

Słownik

Sklep – sklep diframe.pl prowadzi sprzedaż szkoleń otwartych, dwustronnie negocjowanych szkoleń zamkniętych, płatnych kursów online i licencji na wykorzystanie zamieszczonych na stronie http://diframe.pl/sklep/ plików MS Excel. Ponadto prowadzi program partnerski diframe.pl i udostępnia darmowe kursy online.Sklep pozostawia sobie prawo do zmiany oferowanych produktów.

Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług (regulamin Sklepu) dotyczy usług i produktów oferowanych Klientom w sklepie pod adresem http://diframe.pl/sklep/. Marcin Mazur Diframe udostępnia Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Jest on dostępny do pobrania na http://diframe.pl/regulamin/ jako html.

Kursy online – są dwa typy kursów online, darmowe oraz płatne. Dostęp do darmowych następuje po rejestracji natomiast do płatnych po rejestracji i uiszczeniu opłaty. Warunkiem uzyskania dostępu do treści kursów płatnych jest zaksięgowanie wpłaty.

Program Partnerski – System Partnerski Diframe służy promowaniu (reklama) przez Partnerów produktów i usług oferowanych  w Sklepie.  Na udostępnionej przez Partnerów powierzchni stron internetowych lub poprzez inne narzędzia informatyczne pozostające w dyspozycji Partnerów.

Licencja – czasowe uprawnienie Klienta do korzystania z plików MS Excel zamieszczonych w sklepie http://diframe.pl/sklep/. Warunkiem uzyskania licencji jest uprzednie złożenie zamówienia i opłacenie licencji.

Czas realizacji zamówienia – czas w jakim sklep http://diframe.pl/sklep/ realizuje zamówienie.

Płatność przez Pay Pal – system płatności dopuszczony w Sklepie http://diframe.pl/sklep/ , dostępna tylko dla podmiotów wystawiających faktury

Szkolenie otwarte – szkolenia realizowane przed Marcin Mazur Diframe (Organizator), które można zamówić w sklepie http://diframe.pl/sklep/

Szkolenie zamknięte – negocjowane indywidualnie z klientem szkolenia realizowane przez Marcin Mazur Diframe (Organizator), które można zamówić w sklepie http://diframe.pl/sklep/

Słownik – podmioty

Organizator – organizatorem Szkoleń oferowanych w Sklepie jest Marcin Mazur Diframe

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta.

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Użytkownik – Klient korzystający z kursów online i innych produktów, do których musi otrzymać dostęp. W rozumieniu tego Regulaminu, Użytkownik jest traktowany jak Konsument w pojęciu Kodeksu Cywilnego

Licencjodawca – autor oprogramowania to jest Marcin Mazur Diframe, posiada wyłączne prawo udzielenia licencji na jego stosowanie.

Licencjobiorca – osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca legalnie nabytą kopię oprogramowania, w szczególności plików MS Excel zamieszczonych w sklepie http://diframe.pl/sklep/

Przepisy

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

I Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania i korzystania z produktów oferowanych w Sklepie prowadzonym przez firmę Marcin Mazur Diframe.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie http://diframe.pl/regulamin/
 3. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika następuje przy składaniu zamówienia.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu i zamieszczonych tam produktów jest każdorazowo akceptacji niniejszego Regulaminu.

II Zgłoszenie Uczestników na szkolenia otwarte

 1. Zgłoszenie następuje po wybraniu na http://diframe.pl/sklep/ szkolenia i wskazaniu terminu.
 2. Uczestnik zamawia szkolenie, które jest dodawane do koszyka.
 3. W przypadku posiadanego rabatu Uczestnik wpisuje kod rabatowy w pole “kod kuponu”. Następnie Użytkownik naciśnie guzik “Dodaj Rabat”, aby mógł on być uznany.
 4. Po zaktualizowaniu koszyka Uczestnik przechodzi do kasy, gdzie może wykorzystać kod rabatowy wpisując “kod kuponu” i wybierając “zastosuj kupon”.
 5. Po wpisaniu swoich danych i uwag wybiera czy ma otrzymać fakturę VAT.
 6. Uczestnik dokonuje płatności systemem Pay Pal, obsługujący również płatności kartą i przelewy.
 7. Organizator przyjmuje Zgłoszenie najpóźniej 8 dni przed rozpoczęciem szkolenia aż do wyczerpania miejsc na konkretne szkolenie w danym terminie.
 8. Uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką prywatności opublikowaną pod adresem http://diframe.pl/polityka-prywatnosci/

III Kursy online

 1. W Sklepie pod adresem http://diframe.pl/sklep/ Klient może zamówić Licencję na korzystanie w określonym czasie z plików znajdujących się w ofercie Sklepu.
 2. W sklepie dostępne są kursy darmowe i płatne. Kursy płatne są dostępne dla Użytkownika po tym, jak zarejestruje się, dokona opłaty a ta opłata zaksięguje się na koncie Sklepu.
 3. Prowadzący dokonuje zmiany oferty kursów w drodze jego niezależnej decyzji zarówno pod względem ich odpłatności jak i tematyki.
 4. Użytkownik po dokonaniu opłaty za kurs online, uzyskuje dostęp do kursu w formie w jakiej kurs jest w tym momencie opublikowany. Równocześnie Użytkownik zamawiając i opłacając kurs zgadza się na korzystanie z kursu wiedząc, że  może nastąpić zmiana wersji  kursu, do którego wykupił dostęp. Zmiana może dotyczyć w szczególności tematyki kursu, struktury kursu, wykorzystanych materiałów graficznych, treści.
 5. Jeśli nie jest inaczej określone w opisie kursu, dostęp do kursu online płatnego trwa aż do momentu jego usunięcia lub cofnięcia rejestracji Użytkownikowi zgodnie z pkt 12 niniejszego rozdziału lub zmiany kursu na kurs odpłatny.
 6. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii kursów z bezpłatnych na płatne i odwrotnie.
 7. Płatności za kursy są dokonywane za pomocą systemu Pay Pal, obsługujemy tylko podmioty wystawiające fakturę.
 8. Użytkownik w dowolnym momencie może się wyrejestrować i w związku z jego decyzją utracić dostęp do oferowanych kursów.
 9. Korzystanie z kursów odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line.
 10. Użytkownik zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia obiektywnych utrudnień technicznych, między innymi z uwagi na działanie siły wyższej. Prowadzący Sklep dołoży starań, aby powstałe utrudnienia techniczne możliwie szybko usunąć.

IV Kursy Online – kwestie prawne

 1. W przypadku złamania regulaminu istnieje możliwość cofnięcia rejestracji Użytkownika w szczególności w przypadkach łamania powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Prezentowane podczas kursów nagrania podlegają powszechnie obowiązującym w Polsce przepisom dotyczącym ochronie praw autorskich majątkowych i osobistych.
 3. W przypadku złamania przepisów o prawie autorskim i rozpowszechnianiu nagrań bez zgody Prowadzącego Sklep, Prowadzący będzie dochodził roszczeń przed sądem powszechnym.
 4. Prowadzący Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku korzystania z kursów w szczególności nie odpowiada za podjęte decyzje prawne, finansowe lub biznesowe na podstawie zawartych w kursach informacji.
 5. Marcin Mazur Diframe nie ponosi również odpowiedzialności za podjęte decyzje przez Użytkowników kursów, nawet jeśli podane w kursach dane lub informacje okazały się błędne.

V Program Partnerski

 1. System Partnerski Marcin Mazur Diframe służy promowaniu (reklama) produktów dostępnych w Sklepie. Promocja odbywa się poprzez udostępnioną przez Partnerów powierzchnię stron internetowych lub wykorzystywane przez nich narzędzia informatyczne.
 2. Uczestnictwo w Systemie Partnerskim jest dobrowolne i polega na zawarciu z Marcin Mazur Diframe umowy o udział w Systemie Partnerskim polegającej na odpłatnym udostępnianiu Marcin Mazur Diframe przez Partnerów powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów w celu umieszczania materiałów reklamowych.
 3. Za udostępnianie powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów, Partnerzy otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i na podstawie zawartej z nimi umowy.
 4. Udostępnienie przez Partnerów powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów oznacza oddanie ich do używania (najem) na potrzeby realizacji usług reklamowych przez Marcin Mazur Diframe na zasadach określonych w Regulaminie, z zachowaniem praw i obowiązków Partnerów jako usługodawców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z późn. zm.).
 5. Umowę uważa się zawartą w chwili jej podpisania. Jej realizacja rozpoczyna się z chwilą aktywacji Konta Partnera. Aktywacja Konta Partnera następuje poprzez aktywację hiperłącza (linku) przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Systemie Partnerskim jest Rejestracja.
 7. Podczas Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w umowie informacji dotyczących Systemu Partnerskiego Diframe oraz na roboczy kontakt we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem postanowień umowy.
 8. Płatności można dokonywać tylko poprzez konto Pay Pal i tylko dla podmiotów mogących wystawić fakturę.
 9. Zmiana danych Partnera niezbędnych do wypłaty Wynagrodzenia tj. konta Pay Pal jest możliwa. Jednak należy z dwudniowym wyprzedzeniem podać informację o takiej zmianie.
 10. W ramach programu promowane będą w szczególności kursy online oraz szkolenia.

VI Program Partnerski – ograniczenia we współpracy

 1. Marcin Mazur DIFRAME nie nawiąże współpracy z Partnerami oferującymi powierzchnię reklamową na stronach internetowych lub innych narzędziach o charakterze informatycznym, na których publikowane są treści niezgodne z prawem Polskim.
 2. Marcin Mazur DIFRAME nie bierze odpowiedzialności za treści opublikowane, na stronie internetowej lub na innych narzędziach o charakterze informatycznym, należących do Partnera. W szczególności nie bierze odpowiedzialności za opublikowane tam niezgodne z prawem polskim treści.
 3. W przypadku gdy Partner opublikuje, na stronie internetowej lub na innym narzędziach o charakterze informatycznym należących do Partnera, treści niezgodnych z prawem Polski współpraca z takim Partnerem zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym.
 4. Marcin Mazur Diframe pozostawia sobie prawo do wyboru Partnerów i odrzucenia wybranych zgłoszeń bez podania przyczyny odmowy współpracy.

 

VII Zamówienie Licencji

 1. W Sklepie pod adresem http://diframe.pl/sklep/ Klient może zamówić Licencję na korzystanie w określonym czasie z plików znajdujących się w ofercie Sklepu.

 

VIII Sposób dokonania płatności za produkty

 1. Uczestnik, który podczas składania zamówienia wybrał płatność za pomocą karty, otrzymuje fakturę pro-forma, którą należy opłacić nie później niż 7 dni przez datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku innych produktów, wymagających dopuszczenia do treści jak kursy online, należy dokonać płatności kartą i po jej zaksięgowaniu nastąpi uzyskanie dostępu do produktu. Na zasadach powszechnie obowiązującego w Polsce prawa Marcin Mazur Diframe wystawia faktury klientom i partnerom.
 2. W razie wątpliwości Organizator podaje numer rachunku bankowego do dokonania płatności.
 3. Faktura jest powiększona o należny na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatek VAT.
 4. Podczas składania zamówienia Uczestnik wybierający formę płatności za pomocą PayPal, otrzymuje fakturę pro-forma. Płatność jest dokonana zgodnie z zasadami działania systemu PayPal.
 5. Podczas płatności w systemie PayPal uwzględnia się należny na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatek VAT.

 

IX Sposób dokonania płatności za Licencję

 1. Uczestnik może opłacić zamówienie Licencji za pomocą przelewu zrealizowanego przez System Pay Pal obsługujący również płatności kartą i przelewem.
 2. Licencja jest uruchomiana po zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu.
 3. Sklep wystawia fakturę Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Faktura jest powiększona o należny na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatek VAT.

X Cena produktów w Sklepie

 1. Cena szkolenia obejmuje koszt szkolenia z kompletem materiałem szkoleniowych i o ile jest przewidziany przez Organizatora i w zakresie przez niego określonym catering.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.
 3. Podane ceny wszystkich produktów i usług jak również licencji są cenami netto. Należy do nich doliczyć przewidziany przepisami prawa podatek VAT.

XI Obowiązki licencjobiorcy

 1. Licencjobiorca zobowiązuje się do zainstalowania, używania, wyświetlania lub w inny sposób korzystania tylko z jednej licencji oprogramowania dla tego samego systemu operacyjnego na pojedynczym komputerze, stacji roboczej, terminalu lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym.
 2. Części składowe oprogramowania nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż na jednym komputerze.

XII Zakres korzystania z oprogramowania

 1. Licencjobiorca nie może dokonać usunięcia lub zasłonięcia znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu.
 2. Zabrania się dokonywania zmian w oprogramowaniu, w tym także w celu usunięcia z niego błędów. Dozwolone jest zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie oprogramowania poprzez uzupełnianie danych w arkuszach.
 3. Licencjodawca udziela niewyłącznej  licencji na użytkowanie jednej kopii programu osobie fizycznej lub osobie prawnej.
 4. Istnieje możliwość zakupu licencji dla kilku podmiotów, wtedy każda z licencji będzie dotyczyła odrębnej osoby fizycznej lub osoby prawnej.
 5. Licencjodawca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim. W tym znaczeniu nie stanowi różnicy czy są osobami trzecimi są osoby fizyczne czy osoby prawne.
 6. Licencja nie oznacza przeniesienia prawa własności oprogramowania lub praw do znaków towarowych na licencjobiorcę.
 7. Oprogramowanie nie podlega: odsprzedaniu, wynajęciu, wydzierżawieniu, kopiowaniu, użyczeniu lub przekazaniu ani w części ani w całości, osobom trzecim. Dotyczy to zarówno przekazania odpłatnego jak i nieodpłatnego w żadnej formie prawnej lub w jakikolwiek inny sposób.
 8. Oprogramowanie nie podlega również: dekompilowaniu, zmienianiu lub innej ingerencji poza przewidzianym przez licencjodawcę sposobem używania oprogramowania. Zabronione jest tworzenie oprogramowania pochodnego, tłumaczenie lub wprowadzanie zmian do instrukcji.

XIII Pozostałe zapisy dotyczące Licencji

 1. Zamówienie obejmujące Licencję nie łączy się z zamówieniem obejmującym Szkolenie.
 2. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi oraz postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
 3. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku na podstawie Licencji.
 4. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli przyczyna leży wyłącznie po stronie Klienta. Np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres.
 6. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  pobrany plik jest uszkodzony, pobrany plik nie uruchamia się (pomimo spełnieni wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku), pobrany plik nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku.
 7. Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość na adres: kontakt@diframe.pl) podając numer zamówienia.
 8. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od jej wpłynięcia.

XIV Naruszenie warunków licencji

 1. W przypadku naruszenia przez licencjobiorcę warunków licencji ponosi on odpowiedzialność karną zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Nie wyłącza to odpowiedzialności odszkodowawczej licencjobiorcy wobec licencjodawcy.

XV Termin szkolenia

 1. Organizator określa termin i czas trwania szkolenia i publikuje na http://diframe.pl/sklep/
 2. W opisie szkolenia znajdzie się też informacja w jakim mieście będzie przeprowadzone. Co najmniej 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia Organizator poinformuje Uczestników drogą elektroniczną o adresie, pod którym przeprowadzone zostanie szkolenie. Dotyczy to również sytuacji, w której nastąpiła zmiana terminu szkolenia.
 3. Uczestnik ma obowiązek stawić się na dane szkolenie w miejscu i terminie określonym przez Organizatora.

XVI Długość trwania Licencji

 1. Czas trwania Licencji jest podany w informacji o produkcie.
 2. W trakcie korzystania przez Klienta z Licencji może on dowolną ilość razy pobierać udostępniony plik.

XVII Rezygnacja Uczestnika Szkolenia

 1. Uczestnik zawiadamia Organizatora, o rezygnacji z udziału w szkoleniu, drogą elektroniczną.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika w terminie powyżej 8 dni od daty szkolenia, przysługuje mu zwrot wpłaconych pieniędzy w 100%. W przypadku rezygnacji do 7 do 4 dni włącznie przed szkoleniem, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy w wysokości 50%. Natomiast w przypadku rezygnacji w ciągu ostatnich 3 dni przed terminem szkolenia Uczestnikowi nie przysługuje zwrot.
 3. W przypadku zwrotu pieniędzy, Uczestnikowi szkolenia zostanie wystawiona faktura korekta VAT.

XVIII Prawo odstąpienia Konsumenta od zakupu licencji

 1. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

XIX Zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. W przypadku zmiany terminu szkolenia przez Organizatora, powiadamia on o nowym terminie zgłoszonych Uczestników. Wtedy Uczestnikom przysługuje  możliwość wycofania swojego udziału w szkoleniu. W takie sytuacji Organizator jest zobowiązany zwrócić im 100% wpłaconej przez nich kwoty bez odsetek, za rzeczone szkolenie.
 2. W przypadku zwrotu pieniędzy, Uczestnikowi szkolenia zostanie wystawiona faktura korekta VAT.
 3. Uczestnik ma prawo zdeponować na koncie Organizatora wpłaconą kwotę na poczet kolejnego szkolenia. Powinien jednak o takim zamiarze powinien zawiadomić Organizatora w formie elektronicznej.

XX Odwołanie szkolenia przez Organizatora

 1. W razie odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikom przysługuje zwrot  wpłaconych przez nich 100% pieniędzy bez odsetek i odszkodowania. O fakcie zaistnienia takiego faktu Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 2. W przypadku zwrotu pieniędzy, Uczestnikowi szkolenia zostanie wystawiona faktura korekta VAT.
 3. Uczestnik ma prawo zdeponować na koncie Organizatora wpłaconą kwotę na poczet kolejnego szkolenia. Powinien jednak o takim zamiarze  zawiadomić Organizatora w formie elektronicznej.

XXI Siła wyższa

 1. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia przez Organizatora z uwagi na wystąpienie zjawisk określanych jako siła wyższa w szczególności, lecz nie wyłącznie: wojna, działania wojenne, rebelia, terroryzm, rewolucja, bunt, niepokoje, zamieszki, wystąpienie klęski żywiołowej takiej jak trzęsienia ziemi, huraganu i innych wyłącza to odpowiedzialność Organizatora za niewywiązanie się z umowy w zakresie określonym obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w szczególności Kodeksem Cywilnym (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 wraz z późn. zm.).
 2. Organizator ma obowiązek powiadomić Uczestników o wystąpieniu zjawiska określanego jako siła wyższa oraz o jego ustąpieniu.
 3. Po ustąpieniu zjawiska określanego jako siła wyższa, Organizator i Uczestnicy ustalą wspólnie czy nastąpi zwrot wpłaconych pieniędzy
 4. Uczestnikom czy też zostaną one zaliczone na poczet przyszłych szkoleń Uczestników.
 5. Przepisy o sile wyższej mają również zastosowanie do korzystania z treści udostępnionych w Sklepie jak kursy online. W przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej z przyczyn technicznych dostęp do produktów i usług, stosuje się  przepisy Kodeksu Cywilnego.

XXII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Marcin Mazur Diframe. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności  opublikowanej na stronie internetowej http://diframe.pl/polityka-prywatnosci/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 1997 nr 133  poz. 883 wraz z późn. zm.), Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby szkoleń realizowanych przez Organizatora. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. W przypadku skorzystania z kursów online lub innych produktów lub usług, Użytkownik zostanie poinformowany o celu wykorzystania jego danych osobowych.

XXIII Prawa autorskie

 1. Materiały szkoleniowe i poszkoleniowe udostępniane Uczestnikom są własnością Organizatora i podlegają ochronie prawa autorskiego. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych bez zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej jest zabronione.
 2. Zasady korzystania z Licencji na pobranie i korzystanie z pliku przez Klienta umożliwiają wykorzystanie pliku tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania pliku, który pobrał na podstawie wykupionej Licencji, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 3. Marcin Mazur Diframe ma pełne prawa autorskie materialne i osobiste do kursów online i innych produktów udostępnianych w Sklepie. Jakiekolwiek ich rozpowszechnianie, zmienianie lub inne wykorzystanie bez zgody Marcin Mazur Diframe będzie złamaniem niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa w Polsce i będzie podlegało ściganiu na drodze sądowej.

XXIV Produkty wymagające uzyskania materiałów od klienta

 1. W sklepie diframe.pl są oferowane między innymi produkty wymagające oprócz dokonania zakupu, dostarczenia materiałów, aby Klient mógł otrzymać zamówiony produkt.
 2. Termin wykonania zlecenia, to jest dostarczenia produktu jest uzależniony od terminu dostarczenia całości materiałów przez Klienta.
 3. W karcie produktu Klient znajdzie informację ile trwa czas realizacji zlecenia po dostarczeniu całości materiałów.
 4. Dostarczenie całości uzgodnionych materiałów jest warunkiem koniecznym do realizacji zlecenia to jest dostarczenia produktu.
 5. Produkt jest dostarczany w formie elektronicznej pli PDF lub Power Point lub inny jeśli tak jest podane w karcie produktu. 
 6. W przypadku niedostarczenia przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych od zamówienia produktu w sklepie Diframe.pl (złożenie zamówienia i dokonanie opłaty) wtedy zamówienie zostaje anulowane a środki zwrócone z potrąceniem 20% jako koszt rezygnacji z usługi. 

XXV Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. Dopiero, gdy tryb polubowny okaże się niewystarczający, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Pozwanego.
 2. W przypadku problemów z dostępem do opłaconych produktów Użytkownik niezwłocznie zgłosi to na adres kontakt@diframe.pl
 3. Reklamacje zgłoszone przez Użytkowników związane z działaniem Sklepu należy kierować na adres kontakt@diframe.pl
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpłynięcia na wskazany adres.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.diframe.pl.  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Marcin Mazur Diframe zastrzega sobie prawo do zmiany adresu pod jakim są publikowane kursy online. W takim wypadku Marcin Mazur Diframe nie jest zobowiązany do przedstawienia powodu takiej zmiany.
 9. Marcin Mazur Diframe zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

XXVI Akceptacja Regulaminu i zmiany w Regulaminie

 1. Marcin Mazur Diframe zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 2. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jej akceptacja jego Regulaminu przez Użytkownika.